Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

2022-2023. nevelési évre vonatkozó óvodai felvételről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A beíratás személyesen történik az óvodában.
A zavartalan lebonyolítás érdekében előzetesen időpontot kell kérni az óvoda telefonszámán: 74/433 105
Az óvodába történő jelentkezés időpontjai felvételi körzetek szerint:
Zomba - német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda
2022.   május 02 (800-1100 )
május 03.(900-1700)   
Kéty-Murga
2022.május 5. (800-1400)      
Felsőnána
2022.május 4. (1230-1600)    

A felvételhez szükséges jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, vagy választott óvodában lehet.
Az óvodai jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek TAJ kártyája
Az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáskor be kell mutatni az orvosi és a szakértői véleményt (ha van).
a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat másolata
amennyiben a gyermek a családból kiemelten nevelkedik, az erről szóló gyámhatározat.
külön élő, vagy elvált szülők esetében a bírósági végzés a gyermekelhelyezésről, ennek hiányában mindkét fél által aláírt nyilatkozat, vagy gyámhatósági határozatát
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2022. május 27-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 Reining Noémi intézményvezető